Kentsel SIT Kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

İstanbul 3 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
13.05.2008 tarihli ve 3047 no’lu kararı.

İstanbul İli, Etiler ve Levent Mahallelerine ilişkin Kurulumuzun 10.04.2007 gün ve 2408 sayılı kararı çerçevesinde “ Türkiye’ de Planlanan Toplu Konut Alanları içinde ilk örneklerden biri olan Prof.Y. Mimar Kemal Ahmet Aru, Y. Mimar Rebii Gorbon tarafından 1945’lerden başlayan planlama ve tasarım süreci sonunda, o tarihte Levent Çiftliği olarak bilinen arazi üzerinde 1947 yılında inşaatı başlayan bahse konu alanın halihazır ilk toplu konut örneklerinden olması, planlama düzeni ve modeli açısından Türkiye’de daha sonra yapılan çalışmalara örnek oluşturmuş olması, yapıların mimari ve biçimsel özelliklerini bilinçli olarak sade ve gösterişsiz seçilmiş olmaları nedeniyle oluşan belirgin karakteri, günümüzde artık kullanılmayan bir yapım sistemi ile gerçekleştirilmiş olmaları, kentin bu bölgesinde meydana gelen gelişme çerçevesinde bozulma ve niteliğini kaybetme riski altında bulunmaları, gerek mimari gerekse planlama açısından bütünlük, süreklilik ve niteliğini hala devam ettirmesi” nedeniyle kentsel sit alanı olarak önerilen ve Kurum görüşleri istenen 1.,2.,3.,4. Levent Mahalleleri ile ilgili Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü’nün 13.06.2007 gün 2304-318927-2390 sayılı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü’nün 26.07.2007 gün 8683-8685 sayılı olumlu görüşleri incelenmiş, Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından Kentsel Sit Alanı ilan edilmesi önerilen ek bölgelere ilişkin haritalar incelenmiş ve değerlendirilmiş olup Kurulumuzca daha önce belirtilen gerekçeleri ile birlikte iş bu kentsel sit alanının oluşumunu sağlayan ana unsurlardan olan ve geçerliliğini koruyan Koruma Amaçlı İmar Planları ve Plan notlarının bundan sonra da geçerli olmasına, bu nedenle daha önce de sit alanında (Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı) bulunan bu alanda, özel geçiş dönemi yapılaşma şartları ilanının gerekli olmadığına, bu bağlamda Kurulumuzun 10.04.2007 gün 2408 sayılı kararı eki bilgi paftasında “Öneri Kentsel Sit Alanı” olarak sınırları belirlenmiş olan ve aşağıda ada ve parsel numaraları belirtilen alanın “Kentsel Sit Alanı” olarak tescil ve ilan edilmesine, hazırlanacak Koruma Amaçlı İmar Planlarına, alanın var olmasını sağlayan 1950’li yıllardan itibaren onanmış olan mevzii imar planlarının bütünüyle esas teşkil etmesine ve imar planlarının Kurulumuzca istişare edilerek hazırlanmasına, alanın içinde yapılacak her türlü müdahale öncesinde yasa gereğince Kurulumuzun olumlu görüşünün alınmasına, Beşiktaş Belediye Başkanlığınca Kentsel Sit Alanına ilave edilmesi önerilmiş olan alanlar ile ilgili (10.01.1952 onanlı ve 20.08.1952 onanlı Etiler Mevzii İmar Planlarının bulunduğu bölge) Kurum görüşlerinin alınması gerektiğinden bu alanlarla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın görüşlerinin iletilmesine karar verildi.

PDF Olarak Göster